baza wiedzy

JAK PRZYGOTOWAĆ ZEZNANIE PODATKOWE?

STAN PRAWNY

 1. podstawa prawna
  a)
  art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r poz. 2032)
  b) art. 5a pkt 13 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016r poz. 2032) opodatkowaniu podlegają m.in. : opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenia pieniężne; kontrakty na różnicę (CFD)
 2. PIT 38
  dochody lub straty uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających są wykazywane na formularzu PIT 38.
 3. stawka podatkowa
  podatek dochodowy dla tego rodzaju przychodów nie ma charakteru progresywnego, obowiązuje jedna, liniowa stawka, która standardowo wynosi 19%. odstępstwa od niej występują w przypadku zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 4. sposób rozliczania
  od dochodów rozliczanych formularzem PIT 38 nie ma zaliczek płaconych w ciągu roku. zeznanie składa się raz za cały rok. dochody rozliczane tym formularzem nie łączą się z innymi dochodami i nie podlegają wykazaniu w innych zeznaniach rocznych.
 5. PIT 8C
  dla rachunków prowadzonych na terenie Polski domy maklerskie mają obowiązek przesłać do końca lutego formularz PIT 8C z uzyskanym przychodem i kosztem uzyskania przychodu.
  w sytuacji, gdy konto jest prowadzone przez zagraniczny dom maklerski, obowiązek wyliczenia przychodu i kosztu uzyskania przychodu spoczywa na podatniku. ponadto transakcje, dla których wynik jest wyrażony w walucie obcej, muszą być przeliczone po kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji.

JAK OBLICZYĆ PRZYCHÓD I KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU

a) jeśli konto jest prowadzone przez polskiego brokera:

to z formularza pit8c, który od niego otrzymujemy, przychód z pola d33 przepisujemy do pola c22 w formularzu pit38, koszt uzyskania przychodu z pola d34 przepisujemy do c23 w formularzu pit38.

b) jeśli konto jest prowadzone w walucie obcej przez zagranicznego brokera, trzeba postępować wg tej instrukcji:

 1. do obliczeń trzeba wziąć każdą zamkniętą transakcję w danym roku podatkowym. liczy się data zamknięcia transakcji, a nie data otwarcia.
 2. w obrębie danej transakcji:
  • do kosztów uzyskania przychodu sumujemy wszystkie ujemne pozycje w obrębie danej transakcji, np. prowizje, swapy i stratę z samej transakcji, jeśli występuje.
  • do przychodu sumujemy wszystkie dodatnie pozycje w obrębie danej transakcji, np. prowizje (co się raczej nie zdarza), swapy i dodatni wynik z transakcji.
 3. zsumowany koszt uzyskania przychodu z danej transakcji i przychód z danej transakcji przeliczamy po kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji. zazwyczaj będzie to dzień poprzedni. wyjątek będzie wówczas, gdy dzień poprzedni będzie świętem i nie będzie kursu NBP z tego dnia. wtedy bierzemy ostatni dostępny kurs NBP poprzedzający dzień przeprowadzenia transakcji.
 4. kursy NBP są dostępne tutaj:
  https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
  lub w formie csv/xls tutaj: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html
 5. punkt 3 powtarzamy dla każdej zamkniętej transakcji.
 6. jeśli zamkniętych transakcji jest kilka, można to z powodzeniem zrobić ręcznie, jeśli jest ich dużo, można skorzystać z dostępnych tutaj narzędzi. konwerter przelicza wszystkie pozycje i zwraca zsumowane wartości, które można wpisać do formularza pit38.
 7. jeśli na koncie są dodatkowe prowizje, np. za wysłanie pieniędzy na konto, to zaliczamy je do kosztów uzyskania przychodu
 8. jeśli na koncie są dodatkowe bonusy, które podlegają wypłacie, to zaliczamy je do przychodów.
 9. sumujemy koszt uzyskania przychodu ze wszystkich transakcji i wpisujemy go do pozycji c23 w formularzu pit38
 10. sumujemy przychód ze wszystkich transakcji i wpisujemy go do pozycji c22 w formularzu pit38

c) jeśli konto jest prowadzone w PLN przez zagranicznego, trzeba postępować wg tej instrukcji:

 1. do obliczeń trzeba wziąć każdą zamkniętą transakcję w danym roku podatkowym. liczy się data zamknięcia transakcji, a nie data otwarcia.
 2. w obrębie danej transakcji:
  • do kosztów uzyskania przychodu sumujemy wszystkie ujemne pozycje w obrębie danej transakcji, np. prowizje, swapy i stratę z samej transakcji, jeśli występuje.
  • do przychodu sumujemy wszystkie dodatnie pozycje w obrębie danej transakcji, np. prowizje (co się raczej nie zdarza), swapy i dodatni wynik z transakcji.
 3. jeśli na koncie są dodatkowe prowizje, np. za wysłanie pieniędzy na konto, to zaliczamy je do kosztów uzyskania przychodu
 4. jeśli na koncie są dodatkowe bonusy, które podlegają wypłacie, to zaliczamy je do przychodów.
 5. jeśli zamkniętych transakcji jest kilka, można to z powodzeniem zrobić ręcznie, jeśli jest ich dużo, można skorzystać z dostępnych tutaj narzędzi. konwerter przelicza wszystkie pozycje i zwraca zsumowane wartości, które można wpisać do formularza pit38.
 6. sumujemy koszt uzyskania przychodu ze wszystkich transakcji i wpisujemy go do pozycji c23 w formularzu pit38
 7. sumujemy przychód ze wszystkich transakcji i wpisujemy go do pozycji c22 w formularzu pit38

 

PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA FORUMALRZA PIT38

w przygotowaniu…
Przewiń do góry