regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.betterFx.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep jest prowadzony przez spółkę: UAB Nektra, ul. Krokuvos g. 1-18, LT-09315 Vilniaus, zarejestrowaną na Litwie pod numerem 303189961, zwaną dalej „Administratorem sklepu”.
 3. Każdy podmiot: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składając zamówienie w Sklepie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto.
 5. Promocje oferowane przez Sklep nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

2. Produkty

 1. Sklep prowadzi sprzedaż licencji na swoje produkty za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Oferta przedstawiona przez Sklep na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto.
 5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie.

3. Realizacja zamówień i płatności za zamówienie

 1. Klient przed złożeniem zamówienia akceptuje, że uzyska dostęp do specjalnej wersji oprogramowania lub klucza licencyjnego w formie cyfrowej przed upływem terminu odstąpienia od umowy i jest informowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W związku z tym klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu dla klienta specjalnej wersji oprogramowania lub klucza licencyjnego. W związku z tym klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia odpowiednich danych, do których przypisana będzie licencja: imienia i nazwiska / nazwy firmy lub loginu do rachunku brokerskiego) oraz adresu e-mail, na który są wysyłane informacje niezbędne do pobrania licencjonowanej wersji oprogramowania lub klucza licencyjnego.
 4. Wymienione w pkt. 7 podawane dane są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji ważności zakupionej licencji i jej dostarczenia do klienta.
 5. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Podczas składania zamówienia Klient musi zaakceptować regulamin oraz umowę licencyjną. W przeciwnym wypadku złożenie zamówienie nie jest możliwe.
 7. Płatność za produkt może być dokonywana przez Klienta na rachunek bankowy UAB Nektra podany na stronie internetowej betterFX.pl lub za pośrednictwem dostępnych na stronie sklepu płatności on-line. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem pl.
 8. Na życzenie Klienta do zamówienia jest wystawiana faktura VAT.
 9. Klient może złożyć reklamację na zakupiony produkt, wysyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@betterfx.pl. Reklamacja powinna zawierać dane: nazwa i wersja produktu, na który jest składana reklamacja, dane licencji (imię i nazwisko lub numer rachunku brokerskiego), szczegółowy opis stwierdzonej wady oprogramowania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sklepu.
 10. Terminy rozpatrywania reklamacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wynoszą standardowo 30 dni kalendarzowych od momentu skutecznego złożenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W szczególności termin rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu skutecznego złożenia.
 11. W przypadku uznania reklamacji Sklep zobowiązuje się do przygotowania i udostępnienia klientowi wersji oprogramowania pozbawionej wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych liczonych od momentu uznania reklamacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu oraz jeśli wada dotyczy kluczowej funkcjonalności zakupionego oprogramowania tzn. w stopniu istotnym ogranicza możliwość korzystania z niego zgodnie z opisem i instrukcją, Sklep dokona zwrotu kwoty zapłaconej przez klienta za reklamowany produkt na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
 12. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 13. Ponieważ produkty, na które sprzedawana jest licencja, służą między innymi do zawierania transakcji na rynkach finansowych lub wspierają takie transakcje, to przed ich użyciem należy być w pełni poinformowanym o ryzyku i kosztach związanych z obrotem na rynkach finansowych, ponieważ jest to możliwie najbardziej ryzykowna forma inwestycji.
 14. pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, czy inne poniesione w wyniku korzystania z produktów, na które sprzedawana jest licencja, nawet jeśli straty wynikają z nieprawidłowego lub nieoczekiwanego działania produktu.
 15. pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przerwy techniczne, brak notowań lub brak dostępu do brokera, u którego używany jest produkt, na który sprzedawana jest licencja.

4. Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są własnością Administratora sklepu.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora sklepu.

5. Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora sklepu w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator sklepu.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
 4. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówień, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie itp.
 5. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu lub promujących produkty partnerów Sklepu przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
 6. Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 7. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed tą datą.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu..
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją , przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2020 r.

Przewiń do góry